Susanne Larsson – Joakim Norrman

 

Välkomna till vernissage Torsdagen 10 jan kl 17-20

S.P.G har nu glädjen att för tredje gången presentera Susanne Larssons skulpturer i glaserad keramik. Hon arbetar med parafraser efter kända verk ur konsthistorien. Upprinnelsen till detta arbetssätt var en stark konstupplevelse.

Susanne Larsson greps av ett nästan plågsamt begär efter att förstå magin i Giorgiones målning
La Tempesta (Stormen, från 1500-talets början)
som hon såg i Venedig. Väl hemma fick hon impulsen att göra en skulptur av målningen. Därmed föddes idén till att omvandla äldre tiders bilder till skulptur och relief.

I hennes val av motiv blir vi väl medvetna om att bildernas tema än idag äger sin giltighet. Susanne Larssons relief Dödens triumf, (efter Pieter Bruegels apokalyps från 1562) leder tankarna till flera grymma händelser i vår omvärld och till de undergångs- stämningar som tycks vara så karakteristiska för vår egen tid, inte minst genom TV-serier och filmer.

Temat Madonna och barnet visar oss det sköra livet; det som fordrar omsorg och skydd för vårt välbefinnande. Det kärleksfulla mötet mellan barn och modern inger hopp. Samtidigt ligger något bittert i denna berättelse,eftersom vi alla vet hur det en gång skall komma att sluta.

I Wattteaus skenbart idylliska måleri befinner vi oss i en svårfångad dröm. Watteaus gycklare förväntas glädja och roa oss, men vi upplever samtidigt deras utsatthet. Susanne Larsson tycks identifiera sig med denna ambivalenta konstnärsroll.

Skulpturerna presenteras tillsammans med Joakim Norrmans stämningsfulla måleri som tillför en ytterligare dimension i rummen.

 

Welcome to the opening Thursday January 10 , at 5-8 pm

SPG has the pleasure of presenting Susanne Larsson’s glazed clay for the third time. She do paraphrasis on famous works from art history. It all began a few years ago in Venice with a painful yearning for Giorgione’s La Tempesta (The Storm, from the beginning of the 16th century).

Back home, she simply had to make a variation of the painting, but as a sculpture. She got the idea to transform old themes for the present. In her choice of motives, we will be aware that those theme of the pictures she shows are historical occurrence. The historical incidents repeated in our own time.

For example, through Susanne Larsson’s Relief Death Triumph, (Pieter Bruegel’s Apocalypse from 1562), leads the thoughts to several cruel events in our world and to the underprivileged moods that seem to be so characteristic of our own time, not least through TV series and films.

While the theme of Madonna and the child shows us the fragile life; what demands care and protection for our well-being. The loving encounter between children and modern gear hope. At the same time, something is bitter in this story, because we all know how it’s going to end once.

In Wattteau’s seemingly idyllic painting, we find ourselves in an elusive dream. Watteau’s jugglers are expected to delight and entertain us, but at the same time we experience their vulnerability. Susanne Larsson seems to identify herself with this ambivalent artist role.

The sculptures are presented together with Joakim Norrman’s atmospheric paintings, it adds an additional dimension to the rooms.

 

Joakim Norrman – måleri
Tillfällighetens exakthet
Joakim Norrman, (utan titel) akryl, sand på duk. 39x38cm x 3, 2018

Välkomna till vernissage Torsdagen 10 jan kl 17-20

Denna vintern har S.P.G äran att för första gången visa verk av Joakim Norrman, måleriet presenterar några av hans senaste serier där olika mönster kombinationer upprätthåller dynamik. Tillsammans med Susanne Larssons berättande historia, lyfter Joakim Norrmans måleri ytterligare fram en dimension i rummen.

Reduktion och upprepning – samma föremål avbildas gång på gång, men ljuset förändras ständigt.  Joakim Norrman förvaltar de små skiftningarna i det han ser och upplever, det abstrakta blir på så sätt förnimbar genom hans måleri. Naturens influenser är närvarande och det slitna och nötta får här en framträdande roll. Det påminner om det förgängliga och sköra.

Numera arbetar J.N på små lösa dukbitar i form av Kvadrater, rektanglar och fria former. Dukbitarna målas och färgen blandas ofta med sand och slipas. Formerna prövas och läggs ut som puzzel i olika kombinationer, när rätt stämning uppstår sinsemellan limmas bitarna samman på ny uppspänd duk.

Små stycken har förenats och tillsammans utgör de en vidare blick bortom det rationella. Att förlita sig till slumpen är en metod som har med intuition att göra, en känslighet som inte låter sig styras.

Joakim Norrman har en lång bana bakom sig, debuterade redan 1993 på Galleri Svenska Bilder i Stockholm ooch har därefter ställt ut regelbundet. Avslutade sina studier på Konsthögskolan 1989, dessförinnan studier på Konstfack. Hans konst finns representerad i flera kommuner och landsting. Han bor och arbetar i Nacka, Stockholm.

 

Welcome to the opening Thursday January 10, at 5-8 pm

This winter SPG has the honor to exhibits work by Joakim Norrman for the first time. The exhibition presents some of his latest series where different pattern combinations maintain dynamics. Together with Susanne Larsson’s narrative history, Joakim Norrmans paintings creates an extra dimension in the room.

Reduction and repetition – The same objects are pictured repeatedly, but the light changes constantly. Joakim Norrman captures the small shifts in what he view and experience; the abstract is thus clearly perceived in his paintings. The influences of nature is present, and the worn and teared remains a prominent role in his art. His work reminds its spectator of the fragile and transient nature of our world.

In J.N work, the starting point is a small geometrically shaped piece of cloth. Coated in paint, sand and glue, the cloth piece transforms into a structured surface. The shapes are then fitted together and examined as puzzles in different combinations until the right juxtaposition is found. When the small pieces are joined together on a new canvas they create a broader view, beyond the rational. This way of work relies on chance. It is a method of intuition, a sensitivity that cannot be controlled.

Joakim Norrman has, since the first solo exhibition at Galleri Svenska Bilder (Stockholm) in 1993, been exhibiting regularly. He graduated from the Royal Institute of Art in 1989, further back he studied at The University of Arts, Crafts and Design. His work is represented in several municipalities and county councils. He lives and works in Nacka, Stockholm.

BÅDA USTÄLLNINGARNA PÅGÅR TOM 9 FEBRUARI, 2019


Nästa utställning presenterar:

MÅLERI med

Gunnar Larsson & Tilpo

Utställningen öppnar: 21 Februari, 2019

S.P.G
susanne pettersson gallery
gävlegatan 10 b
SE-113 30 stockholm
0046 (0)731 83 91 71

 

info@spgallery.se
www.spgallery.se
öppet: ons-tors-fre 12-17,
lörd 12-16
el enligt överenskommelse