cabinet paintings

Fredrik Brånstad

FREDRIK BRÅNSTAD – cabinet paintings

Välkommen till vernissage Torsdagen 11 okt kl 17-20

Det blir nu fjärde gången, som Brånstads bilder visas på S.P.G och måleriet fascinerar. Rummen blir till abstraktioner, trots att det är optikens och geometriska lagar som avbildas. Resultatet blir så verkligt att det känns osannolikt; verkligen overkligt, eller är det tvärtom?

Med knappt skönjbara för ögat förskjutningar uppstår främmandegörning: Det svindlar och bilderna vill suga tag i oss och kanske att vi aldrig lyckas komma tillbaka. Och hemligt är det; med sin illusionistiskt tillhörande ädelträ imitation, kan diptyken med sina pianogångjärn stängas. Det för tankarna till altarskåp, eller kanske en illuminerad bok, som när den öppnas delar med sig lite av det fördolda.

Det är vanskligt att göra jämförelser; med genrer, historiska traditioner, eller med andra konstnärer – levande, som döda. Sådant blev inte uppskattat med den modernistiska ambitionen om originalitet och nyskapande. Och fortfarande finns sådan känslighet hos konstens utövare. Men, det är samtidigt svårt att låta bli och här får det bli till en hyllning: Ett eko från de italienska och holländska renässansmästarna i den tomma arkitekturen, som vi besöker i bilderna.

Brånstads måleri visar upp sin ekvilibrism inom båda genrer och framkallar sina illusioner med hjälp av den klassiska tekniken: Teckningen, undermålningen och grundtonen bildar en bas, för att sedan med lasurer och täckfärger bygga upp dagrar och skuggor, denna gång med uppskruvade färgtoner.

Resultat blir en skimrande effekt och renässansens kärlek till arkitekturen är påtaglig. Dock, med den skillnaden, att inga levande ting finns att upptäcka. Endast ljuset och reflektionerna mot den fasta materien finns där så att vår egen tidsuppfattning och rumslighet går förlorad.

Welcome to the opening Thursday 11 Oct at 5-8 pm

It will be the fourth time that Brånstad’s pictures are displayed on S.P.G and his paintings fascinate.
The rooms become abstractions, even though it is the laws of the optics as depicted. The result becomes so real that it feels unlikely; really unreal, or is it the other way around?

With barely noticeable displacements, estranged arise: it’s scams and the pictures want to suck us in and maybe we’ll never be able to get back out. And secretly it is; With its illusionist-related imitation wood imitation, the diptyque with its piano hinge can also be closed. Thereof parable brings to mind an altarpiece, or perhaps an illuminated book, which when it opens shares some of the hidden things.

It is difficult to make comparisons; with genres, historical traditions, or with other artists – living, as dead. Such was not appreciated by the modernist ambition of originality and innovation. And still, there is such sensitivity among the artist’s practitioners. But at the same time, it’s hard to not make it happen. This time it will be as a tribute: The Italian and Dutch Renaissance masters echo in this empty architecture we can visit in Brånstads pictures.

Brånstad’s images showcase their equilibrium in both genres and develop their illusions using the classical technique: the drawing, the underlining and the basic tone form as a base, then building lasers and coatings to create days and shadows, color tones.

The result will be a shimmering effect and the Renaissance’s love of architecture feels significantly present. However, with the difference, as often in Brånsted’s images, without living things. Only the light and reflections through the materien are there so that our own perception of time and space get lost.


VI HAR ÄVEN GLÄDJEN ATT PRESENTERA I BACKSTAGE:

Owe Gustafson – TECKENINGAR

Jag har i sextio år varit verksam som illustratör och tecknare, två vitt skilda discipliner. En illustration görs på uppdrag. Den ska förklara en text t.ex. En illustration behöver inte vara tecknad, den kan vara ett foto, ett collage.

En teckning kan se ut hur som helst. Den kan vara allt från en minutiös återgivning av en gammal ek eller en rostig cykel, till en bläckplump. Teckningen har inget syfte, förutom att sysselsätta upphovsmannen, förhoppningsvis också överraska honom eller henne om resultatet. En skillnad för mig: När jag illustrerar har jag bilden klar i mitt huvud.

När jag tecknar vet jag ingenting.

Ursprunget till de sex lådorna som bl a visas här, är några mycket små tuschteckningar, uppförstorade, utskurna i svart kartong och monterade med distans.

Från att ha varit teckningar har de blivit TECKENINGAR.”

– Owe Gustafson

For sixty years I have worked as an illustrator and cartoonist, two widely disciplines. An illustration is made on assignment. It should explain a text eg An illustration does not have to be a cartoon, it can be a photo, a collage.

A drawing can look anyway. It can be anything from a meticulous reproduction of an old oak or a rusty bike to an ink plump. The drawing has no purpose, in addition to employing the author, hopefully also surprise him or her about the result. A difference to me: As I illustrate, I have the picture ready in my head.

When I draw I do not know anything.

The origin of the six boxes which among other things listed here, some very small ink drawings, cut out, carved in black cardboard and mounted with distance.

From being drawings, they have become TECKENINGAR ”

– Owe Gustafson

BÅDA USTÄLLNINGARNA PÅGÅR TOM 10 NOVEMBER, 2018


Under höst/vinter kommer S.P.G,s nya medarbetare: Konsthistorikern
Joakim Eklås hålla enstaka visningar under pågående utställningar.
Mer information skickas ut inom kort