Övergång – CHRISTINA EKSTRAND
Nödutgång

FRIDA HULTCRANTZ

CHRISTINA EKSTRAND – övergång
FRIDA HULTCRANTZ – nödutgång

S.P.G presenterar två målare som på var sitt håll befinner sig i gränslandet mellan figuration och abstraktion.
Christina Ekstrand som med sitt finstämda måleri, i en dämpad färgskala för ett samtal i fiktiva världar
med en melankoliskt existentialistisk ton. Frida Hultcrantz med sina färgstarka frågeställningar kring frånvaro
och utanförskap.I deras bildsfärer figurerar gestalter med ryggarna mot sin betraktare,
blickande ut mot avlägsna landskap. Ekstrands Övergång och Hulcrantz Nödutgång befinner sig
båda i ett slags tillstånd av evigt sökande efter svar
på diffusa frågor utkastade i en tillvaro mellan dröm och verklighet.

Christina Ekstrand
Med olja på pannå eller duk, lägger Ekstrand på färgen tunt, lager på lager i en process där tiden,
rörelsen och upprepningens rytm blir essentiell för bildens uttryck. “Det finns ett motstånd i färgen,
en egen obändig vilja som jag måste förhålla mig till”, säger Ekstrand. “Men i motståndet föds drivkraften.
Jag följer målningen – och den följer mig.” Genom sin serie Övergång vill hon kommunicera
upplevelsen av det utsatta tillstånd det innebär att vara människa.
Ekstrand är utbildad på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon har tidigare haft separatutställning
på det konstnärsdrivna utställningsrummet Studio 44 i Stockholm, liksom medverkat i grupputställningar
på bl a Edsvik konsthall och på Sveriges allmänna konstförening.
Hon har mottagit Konstnärsnämndens arbetsstipendium, bland flertalet, liksom arbetat med
offentlig gestaltning i form av måleriinstallation på Huddinge Sjukhus.

Frida Hultcrantz
Hultcrantz koloristiska målningar tar upp frågor om hemmahörighet, om att acceptera ett utanförskap
i gränslandet mellan finsk och svensk kultur och natur.
I serien Nödutgång har Hultcrantz fokuserat på upplevelser av att inte höra till.
Hon fascineras av svävande klädesplagg och kroppsdelar som båda befinner sig i tomma intet,
på väg bort. I detta speglas känslan av frånvaro och rädslan för utanförskap.
Frågorna leder tillbaka till jaget,där utanförskapet slutgiltigt kommer inifrån.
Där ”hem” står lika självklart som ifrågasatt, liksom hur en privilegierad Nordbo
kan ha rätten att känna sig utanför och otrygg.
Hultcrantz lever och arbetar i Helsingfors. Hon är utbildad på Helsingfors Bildkonstakademi,
konstindustriella högskolan för mode designi Helsingfors och Staatliche Hochschule
fur Bildende Kunste i Frankfurt Am Main. Hon har medverkat i grupputställningarpå bl a Gallery Koch & Kesslau
i Berlin och på Göteborgs konstbiennal,och hade nyligen en soloutställning på Tm Galleria i Helsingfors.
Hultcrantz har mottagit flertalet arbetsstipendier i Finland.

English————————————————————————————————-

In Borderland, S.P.G presents two painters that each take a position on the border between figuration and abstraction.
With her delicate painting in damped color-scale, Christina Ekstrand holds conversations in fictive worlds, with a melancholic,
existentialist tone of voice. Frida Hultcrantz makes a colorful inquiry into absence and exclusion.
In their image spheres figures gaze towards distant landscapes with their backs to the viewer. Ekstrands’ Övergång
and Hulcrantz’ Nödutgång both take place in a state of never ending search for answers to diffuse questions,
grown from an existence between dream and reality.

Christina Ekstrand
With oil on panel or canvas, Ekstrand applies the paint thinly, layer by layer, in a process where the time,
the movement and the rhythm of repetition becomes essential for the expression of the picture.
“There is a resistance in the color, its own indomitable will that I have to respond to”, says Ekstrand.
“But in the resistance the driving force is born. I follow the painting – and it follows me.”
With the series Titel she aims to communicate the experience of the exposed state of being human.
Ekstrand was educated at the Royal Art Academy in Stockholm. She has had solo shows
at the artist-run exhibition space Studio 44 in Stockholm, as well as taking part in group shows at
Edsvik kunsthalle and SAK (Swedish General Art Association), among others.
She has received work grants from The Swedish Arts Grants Committee and others,
as well as working with art in the public space at Huddinge Hospital in Sweden.

Frida Hultcrantz
Hultcrantz’ coloristic paintings address issues of belonging, about accepting exclusion in the borderland
between Finnish and Swedish nature and culture. In the series Nödutgång (Emergency exit),
Hultcrantz has focused on experiences of not belonging. She is fascinated by floating garments and body parts,
that are both located in empty space and moving away. Here the feeling of absence and the fear of not belonging is reflected.
The questions lead back to the self, where exclusion conclusively comes from within.
Does “home” stand as natural or questionable and does a privileged Scandinavian have the right to feel excluded and unsafe?
Hultcrantz is working and living in Helsingfors. She was educated at Finnish Academy of Fine Arts, School of Arts,
Design and Architecture in Helsinki and Staatliche Hochschule fur Bildende Kunste in Frankfurt Am Main.
She has taken part in group shows at Gallery Koch & Kesslau in Berlin and at Göteborg International Biennal for Contemporary Art,
among others, and recently had a solo show at Tm Gallery in Helsinki. Hultcrantz has received several work grants in Finland.