Collateral Structures

HÅKAN BRING

Collateral structures 

Valet av de enstaka färgerna har kommit till genom reducering, ett ihärdigt sökande mot en enkelhet. Det har upptagit Håkan Bring sen flera år och formulerats via måleriet. Målningarnas struktur har ofta en vertikal riktning. Kompositionens former upprepas från olika avstånd för att finna någonting som ännu inte finns, en besatthet av att synliggöra det osynliga.

Denna upptagenhet kan spåras tillbaka till en föreställning Håkan Bring haft redan som barn.

Håkan Bring är född och uppvuxen i Sverige. Modern kom från en polsk familj som varit på flykt i flera generationer. Efter krigsslutet 1945 sökte hon sig till Sverige från norra Finland. Inom sig bar hon hela sitt liv traumatiska minnesbilder från kriget. Denna verklighet påverkade Håkan Brings uppväxt.

Redan som barn uppfann han ett sätt att bearbeta verkligheten och fann ett uttryck via ett abstrakt bildspråk. Ett språk som utgjorde ett försök och den allra första grunden till att nå en synlig struktur – en ansats att synliggöra det osynliga – och som vidareutvecklats genom Håkan Brings konstnärskap.

En parallell tanke i denna föreställning är hur människan och världen är uppbyggd av molekyler, som består av atomer som i sin tur innehåller protoner och neutroner. Runt atomkärnorna kretsar elektroner. Inom naturvetenskapen beskriver man nu kvarkar som materians allra minsta byggsten. Med denna fördjupade kunskap om mikrokosmos och det icke-synliga försöker människan förstå och förklara hur helheten fungerar och varför.

Mot en sådan bakgrund skulle Håkan Brings målningar kunna betraktas. Vi vet att små rubbningar i vår globala cykel förändrar villkoren för liv, det är också en tanke som representerar det lilla i livet och som påverkar oss.

Han talar vidare om hur vi ständigt existerar i en pågående utvidgning efter en explosion. Att teoretiskt försöka göra det osynliga synligt, är det möjligt? Och i ett ytterligare steg, hur skulle en sådan målning kunna se ut? Det är frågor som finns med i Brings utforskande av sig själv och sin omvärld genom konsten.

Håkan Bring tog sin MFA vid Konstfack 1989. Han har genom åren ställt ut sparsamt. Under namnet Åström&Bring samarbetar han med koreografen Åsa N Åström i olika platsspecifika föreställningar, men också i produktioner för scen. Bakom sig har duon flera samarbeten med Norrlandsoperan i Umeå, Västerbottens museum och Stockholms länsmuseum. Collateral structures blir Håkan Brings första utställning i galleriet.

UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR tom 12 december 2015

Collateral structures

The selection of single colors have been conceived through reduction, a persistent search toward a simplicity. It has taken Hakan Bring many years to formulate this through his work. The structure of the paintings often has a vertical direction. The composition formed is repeated from different distances to find something that does not yet exist, an obsession to make the invisible visible.

This preoccupation can be traced back to an imagination Hakan Bring had allready as a child.

Hakan Bring was born and raised in Sweden. His mother came from a Polish family who had been escaping from wars for generations. After the War ended, in 1945, she went to Sweden from northern Finland. All her life she carried traumatic memories from the war, which affected Håkan Bring’s upbringing.

During his childhood, he invented a way of processing reality and found an expression through an abstract language. This language was an attempt, and the very first foundations of achieving a visible structure – to make the unvisible visible.

A parallell thought that can apply, is how man and the world is made up of molecules, consisting of atoms, which in turn contains protons and neutrons. Around the nuclei electrones are circulating. In science there is now also a description of the smallest elements, the tiniest building blocks named quarks. With this in-depth knowledge of the microcosm and the non-visible, man strives to understand and try to explain the existence of the universe- how it is connected, and why.

Considering this background, one can view Hakan Brings paintings. We know that small disturbances in the global cycle alter the conditions of life; it is also a view that represents how small things in life affect us.

He speaks further about how we constantly exist in an ongoing expansion after an explosion, a theoretical attempt to make the invisible visible, is it possible? And in a further step, how would such a painting look like? These are questions that exist within Bring’s exploration of himself and his surroundings through his artwork.

Hakan Bring earned his MFA at the National College of art,craft and design, Stockholm in 1989. Over the years, he has exhibited very sparingly. Under the name Åström & Bring he collaborates with choreographer Åsa N Åström in various site-specific performances, but also in productions for stage. The duo has had several collaborations with the Norrlands Operan in Umeå, Västerbotten Museum and the Stockholm County Museum. Collateral structures will be Håkan Bring’s first exhibition in the gallery.

THE EXIBITION RUNS UNTIL 12 OF DECEMBER 2015