New Paintings – Dan Almqvist
The First Dash

KARIN GRANQVIST

S.P.G presenterar två separatutställningar / S.P.G presents two solo exhibitions by:


DAN ALMQVIST
 
“nya målningar”

Språket i Dan Almqvists bildvärld är ofta symboliskt likt sagans och ser förbi vår rationella värld.En värld där det omöjliga blir möjligt. Med ordet symbol avses något som vi möter och känner igen eftersom den har en motsvarighet inom oss.

Det ligger så att säga utanför vad vi kallar verklighet. Som betraktare får vi inte riktigt fatt i betydelsen utan den lever sitt eget liv i bilden.

Kvar blir en förnimmelse som kan liknas vid den man har då man just vaknat upp ur en dröm.

Många av verken är med utgångspunkt i ett sakralt gotiskt måleri från nederländskt 1400-1500 tal som Almqvist använt som avstamp för egna berättelser.

“Nya målningar” blir Almqvists andra separatutställning på S.P.G.

“new paintings”

The language of Dan Almqvists imagery is often symbolic like the fairy tale. And looks beyond our rational world.A world where the impossible becomes possible.The word symbol intends something we encounter and recognize, since it has a counterpart in us.

It is so to speak beyond what we call reality. As viewers we cannot really get hold of the meaning, it has a life of its own in the picture.

What remains is a perception similar the one you have when you wake up from a dream.

Many of the works are paraphrases based on sacred Gothic painting from the Dutch 15th -16th-century, which Almqvist used as start for his stories.

“New Paintings” is Almqvists second solo exhibition at S.P.G.
KARIN GRANQVIST
 
S.P.G har glädjen att för första gången presentera Karin Granqvist.”Det första strecket förstör alla möjligheter och reducerar dem till färre, men gör en målning möjlig.”Karin Granqvist går förutsättningslös in i sin arbetsprocess och hanterar det som egentligen inte kan styras. Allt är tillåtet för att i nästa stund begränsas.Färgen är ett redskap för att upptäcka det outforskade. Liknande den klang vi aldrig tidigare hört.Karin Granqvist är född i Sollefteå och har sedan sin examen från Umeå Konsthögskola 1992, ställt ut varje år runtom i Sverige men även utomlands.

Senast visad i Stockholm var på Thielska Galleriet, 2011. Granqvist är sedan 2004 ledamot av Konstakademin.

S.P.G is pleased to present Karin Granqvist for the first time at the gallery.”The first dash destroys all possibilities and reduces them to less, but makes the painting possible.”Karin Granqvist goes unprejudiced into her working process and struggle with what cannot be controlled.At first everything is permissible, and then, in the next moment become a limitation. The color become a tool to discover the unexplored.Like a connotation we never heard before.Karin Granqvist was born in Sollefteå and has since she graduated from Umeå Art Academy 1992, exhibited every year in Sweden but also abroad.

Last seen in Stockholm at Thielska Galleriet, 2011. Since 2004, Granqvist is a member of the Royal Swedish Academy of Fine Arts.