The good the bad the ugly

Niklas Bethke, Fruls Tilpo, Jyrki Riekki

Den gode Den onde Den fule 8.22 – 9.21
S. P. G PRESENTERAR:
NIKLAS BETHKE (SWE) – JYRKI RIEKKI (FIN) – TILPO (SWE)

Med titel hämtad från Sergio Leones kultwestern från 1966, kan rollistan ovan och deras konstnärskap appliceras i en handling liknande filmen, där en stulen och nedgrävd guldskatt utgör målet.

Leones karaktäristiska bildspråk blandar konsekvent extrema närbilder med dramatiska panoramavyer. Framgången i språket ligger förmodligen i det motsägelsefulla mänskliga landskapet som även utgör en grund för denna utställning.

De medverkande konstnärerna, samtliga målare, har likt filmens huvudkaraktärer tilldelats en roll i handlingen där de strävar efter en ”skatt” i form av måleriets intuitiva belöning. Samtliga angriper sitt medium på olika sätt, men finner en gemensam nämnare i sitt temperament och det vida, spretiga fält som de rör sig över tematiskt.

Utställningstiteln har inte uppstått som ett ledmotiv för verkens tillkomst hos Riekki och Bethke. I Tilpos fall har filmen haft en direkt inverkan på resultatet:

“Filmen gav inspiration till andra associationskedjor än vad filmatiseringen visar upp. Verken är gjorda burleskt, hallucinatoriskt, Beckett-existentiellt, parodiskt och avser att visa en feminisering, infantilisering och politisering som svar på filmens explicita budskap. Verken behandlar det man kan uppleva som osynligt i filmatiseringen.”

Hos Bethke har målningarna skapats under tre vistelser på Dominikanska Republiken mellan 2011-2013. De har influerats av en latinomiljö och så kallade”Leftovers in Paradise”. I Riekkis fall drivs måleriet av ett nordmelankoliskt ljus och psyke.

 

The good The bad The ugly 8.22 – 9.21

S. P. G PRESENTS:
NIKLAS BETHKE (SWE), JYRKI RIEKKI (FIN),  TILPO (SWE)

 

The title of the group exhibition is taken from Sergio Leone’s cult western feature of 1966. The artists above, and their artistry is utilized in a story similar to the film, where a stolen and buried gold treasure is the main target.

Leone’s characteristic imagery consequently mixes extreme close-ups with dramatic panoramic views. The impact of his images probably lies in the contradictory human landscape, also providing the foundation of the exhibition.

The artists, all painters, has just like the main characters of the film assigned a role in the plot, pursuing and finding a “treasure” in the form of the intuitive reward of painting. They all approach the media in different ways, but find a common denominator in their temperament, as well as the wide, sprawling fields they cover thematically.

The exhibition title hasn’t been the theme for the finished paintings of Riekki and Bethke, but in Tilpo’s case the film had a direct impact on the outcome:

” The film inspired to other associations than what is shown. The works are made burlesque, hallucinatory, Beckett existential, parodic, and intends to show a feminization, infantilization and politicization in response to the film’s explicit message. The works deal with what you can experience as invisible in the film version.”

Bethke’s paintings emerged during three visists to the Dominican Republic between 2011-2013, and was influenced by a Latino and so-called “Leftovers in Paradise.” In Riekkis case, the paintings has been influenced by a melancholic, northern light and psyche.