GAZE

Hannaleena Heiska Rauha Mäkilä Olli Piippo Camilla Vuorenmaa

Gaze – Welcome to a group exhibition

 

Hannaleena Heiska, Drawing from the series ” Camouflage” Material charcoal on paper mixed with pastel pigment, 2018

S.P.G is happy to announce for the first time: four artist from Finland, curated by:
Hannalenna Heiska. 

The opening will be hold November 22 at 5-8 pm, and run until December 22, 2018

Gaze – present

Hannaleena Heiska
Rauha Mäkilä
Olli Piippo
Camilla Vuorenmaa

I have chosen artists whose works have an emotional effect on me. It felt natural to invite colleagues whose working methods I was familiar with after countless discussions and studio visits over the years. This is about immersion, not about moving sideways.

Instead of a specific theme, the framework for the exhibition is formed by the intuitive way of working, which combines the artists and artworks. In the core of the exhibition is the gaze that each of the artists casts upon the world surrounding them. What connects them all is their way of processing gathered perceptions and experiences at the studio, in painting as well as through material experiments.

At the studio, a certain private experience is brought to a more common level, for others to experience. The gaze is filtered upon the artworks through the viewer’s own experiences and renders the works critically reflective. Foremost, and highlighting: I have chosen artists for the exhibition, whose works touch me emotionally.

Hannaleena Heiska´s medium is velvety charcoal on paper and a new element – the brightly coloured pigments of chalk pastels. Heiska often researches and works on a certain theme for several years zooming it in and out with different techniques and accents.

Camouflage is a new series of charcoal drawings in Heiska’s body of work and the drawings shown at SPG take the theme forward in terms of technique and content. Now the works of Camouflage series are also shown in a group exhibition context, in connection with other art works, for the first time.

One of the inspirations for the works has been the way that some types of make-up and hairstyles – the urban individual’s camouflage, and a means of survival and of creating an identity – cause problems for face-recognition systems. The figures in the Camouflage drawing series form a distinctive, anonymous sci-fi tribe, framed and guided by an indeterminate time plane and bytimelessness. Heiska situates the works in a broader context by referring to modernism’s promise of

a better world, to André Mare, who developed camouflage during the First World War and, in the present, to Edward Snowden, along with the feeling of insecurity surrounding data privacy and big data. In the drawings we also see futurist structures that have served for the artist as fictive, psychological shelters, sanctuaries from reality.

Known for her colourful and vivid paintings, Rauha Mäkilä is dealing with life from a closer perspective in her new works – themes arise from private moments of her everyday life.

In her new works, momentariness appears in the light and airy brush strokes. Strong visions guide the painter and breathing paint surfaces emphasize the spontaneity of the moments, while still leaving space for interpretations.

While observing her inner circle of life Mäkilä manages to crystallise something that unites us.

Olli Piippo approaches the act painting process through materials and experimenting with them, placing great trust on the poetic value of the matter and the significance of the unique gesture. His paintings are mainly abstract with some heavily abstracted figurative elements.

A new series of six paintings is made combining drawing, printing techniques and straightforward painting on canvas. The color ranges from light pink and gentle rose to more aggressive blacks and browns. This new series is inspired by the works of the American painter Philip Guston (1913-1980) made during his residency in Rome in the year 1971. In many ways the approach is similar. It is characterized by the use of just few elements on a seemingly flat backdrop, simplified motives centered on the canvas seemingly floating in space.

Setting this into a context, we can refer to Pablo Picasso who said: “Painting is a blind man’s profession. He paints not what he sees, but what he feels, what he tells himself about what he has seen”. In this case it is also very much about what he has felt. This is to say, and state: using paint and abstract expression to make visible the inner movements and abstract thought patterns of what one has experienced or told oneself how they could be, without the necessary need for the actual act seeing.

In specific case of the paintings by Olli Piippo’s, the gaze has been deliberately aimed inwards, and the gaze is not an act for the eyes rather than for the mind and for the feelings, our sensations. Nevertheless, gaze as a porous give-and-take act is still a valid way to describe the process of reviewing and examining a subject matter, and especially when one is translating the studied subject into a visual form of a series of paintings.

In her recent body of work Camilla Vuorenmaa has pondered over people’s need to find a common enemy and the attempt to protect oneself from phenomena that are hard to understand and make us scared. In the piece Medusa she portrays the mythical creature who turned into a revengeful monster after experiencing violence and abuse by the gods. I have travelled through oceans of time… to find you refers to the film Bram Strokers Dracula by Francis Ford Coppola (1992) in which a monster falls in love with a human with catastrophical consequences.

The colonialist collections of national treasures in Scottish museums have inspired the piece Skin.

For the past year Vuorenmaa has been living and working in Glasgow Scotland. In her working process she has photographed eg. gravestones in the old cemetaries The visual world of these photos can be seen in her new works, especially in Handshake (Tie) and Cherubs.

 

 

S.P.G är stolt att för första gången presentera fyra konstnärsskap från Finland, kurerad av:
Hanaleena Heiska

Vernissagen sker torsdagen 22 november,
kl 17-20. Utställningen pågår tom 22 december, 2018

Gaze – presenterar

Hannaleena Heiska
Rauha Mäkilä
Olli Piippo
Camilla Vuorenmaa

Jag har valt ut konstnärer vars verk berör mig känslomässigt. Det var naturligt att bjuda in kollegor vars arbetsmetoder jag är väl bekant med. Genom åren har otaliga diskussioner och besök i varandras ateljéer skett. Det här handlar om fördjupning, inte om att vidga perspektivet.

I stället för ett specifikt tema bildas ramen för denna utställning utifrån det intuitiva, konstnärens blick, det som sammanbinder konstnären med konstverket.

Kärnan kan sägas vara konstnärens uppfattning av sin egen omgivande värld. Det som förenar dem är deras process av insamlandet av intryck, erfarenheter, för att sedan i olika materialexperiment hamna i det slutgiltiga verket.

Ateljéns inneslutenhet och privata erfarenheter förmedlas här till en allmän nivå, för andra att uppleva. Blicken filtrerar konstverken genom betraktarens egna erfarenheter och kritiska reflektion över tillvaron.

Trots konstteoretiska argument, är det av känslomässig anledning dessa konstnärer nu ställs ut på Susanne Pettersson Gallery. 

Hannaleena Heiskas teknik och material är sammetslen kol på papper och ett nytt element – det starkt färgade pigmentet från kritpasteller. Heiska utforskar och arbetar ofta på ett visst tema i flera år, zoomar in och ut med olika tekniker och accenter.

Camouflage är en ny serie träkolsteckningar i Heiskas produktion och teckningarna som visas på SPG tar temat framåt när det gäller teknik och innehåll. Det blir första gången som Camouflage-serien visas i en grupputställningskontext, med andra konstverk.

En av inspirationerna för dessa specifika verk, har varit sättet vissa typer av smink och frisyrer -den urbana individens kamouflage som är ett sätt att överleva och skapa identitet – det orsakar problem för ansiktsigenkänningssystem. Figurerna i Camouflage-teckningsserien utgör en distinkt, anonym sci-fi-stam, inramad och styrd av en odefinierad tidsplan och tidlöshet.

Heiska placerar verken i ett vidare sammanhang med hänvisning till modernismens löfte om en bättre värld, till André Mare, som utvecklade kamouflage under första världskriget och i närvarande, till Edward Snowden, tillsammans med känslan av osäkerheten kring dataintegritet och övervakning. I teckningarna ser vi också futuristiska strukturer som för konstnären tjänar som fiktivt psykologiskt skydd, helgedom från verkligheten.

Känd för sina färgglada och levandegjorda målningar, behandlar Rauha Mäkilä livet från ett närgånget perspektiv – teman uppkommer från privata ögonblick i hennes vardag.

I hennes nya verk framträder flyktighet i ljusa och luftiga penseldrag. Starka visioner guidar Målaren och färgen andas, betonar och omsluter spontaniteten från stunden, samtidigt lämnar de utrymme för tolkningar.

Medan man observerar hennes inre livskrets lyckas Mäkilä kristallisera fram någonting som förenar.

Olli Piippo närmar sig måleri processen genom materialet och experimenterar med dem. Genom att inneha stort förtroende för det poetiska värdet av saken och betydelsen genom den unika gesten. Hans målningar är huvudsakligen abstrakta med vissa kraftigt abstraherande figurelement.

En serie nya målningar presenteras som kombinerar teckning, tryckteknik och rättfram måleri på duk. Färgen varierar från ljusrosa och svag röd till det mer aggressivt svarta och bruna. Serien inspireras av arbetet från den amerikanska målaren Philip Guston (1913-1980) som gjordes när han bodde i Rom år 1971. På många sätt är tillvägagångssättet likartat.  Det präglas av användningen genom ett fåtal element på en till synes platt bakgrund, med förenklad motivcentrering på duken tillsynes flytande i rymden.

Om vi ställer in detta i ett sammanhang kan vi hänvisa till Pablo Picasso som sa: “Måleri är en blind mansyrke. Han målar inte vad han ser, utan vad han känner, det han berättar till sig själv om vad han har sett “. I det här fallet handlar det också om vad han har känt. Det vill klargöra: att använda färg och abstrakta uttryck för att synliggöra inre rörelser och tankemönster av vad man har upplevt eller berättat om, utan att nödvändigtvis själva sett eller upplevt händelsen.

I Olli Piippos specifika måleri riktas blicken avsiktligt inåt, och blicken är inte avsedd för upplevelse av det vi ser med ögonen snarare för minnet och känslan, våra förnimmelser.

Ändå är blicken fortfarande som en porös give-and-take handling ett giltigt sätt att beskriva processen för att granska ett ämne, och i synnerhet när man översätter det undersökande ämnet till en visuell form genom en serie målningar.

I hennes senaste arbete har Camilla Vuorenmaa funderat över människors behov av att hitta en gemensam fiende och försök att skydda sig från fenomen som är svåra att förstå och gör oss rädda. I verket Medusa porträtterar hon den mytiska varelsen som förvandlas till ett hämndlystet monster efter att ha erfarit våld och övergrepp från gudarna. Jag har rest genom oceaner av tid … för att hitta dig refererar till filmen Bram Strokers Dracula av Francis Ford Coppola(1992) där ett monster blir kär i en människa med katastrofala konsekvenser.

Kolonialistiska samlingar av nationella skatter i skotska museer har inspirerat verket Skin.

Under det gångna året har Vuorenmaa bott och arbetat i Glasgow Skottland. I hennes arbetsprocess har hon bl a fotograferat gravstenar på gamla kyrkogårdar. Den visuella världen av dessa foton kan ses i hennes nya verk, särskilt i Handshake (Tie) och Cherubs.

Camilla Vuorenmaa “I have travelled through oceans of time..to find you.” height 140 cm width 120 cm painting and carving on wood, 2018

Olli Piippo Untitled, 60x50cm mixed media on canvas, 2018

Rauha Mäkilä ” Antibes”, Acrylic on canvas 150 x 110 cm, 2018

Hannaleena Heiska (b. 1973, Oulu) graduated from the Department of Painting at the Finnish Academy of Fine Arts in 2006. She was one of the artists nominated for the biggest art prize in Finland, the Ars Fennica, in 2011. Heiska has exhibited internationally, for example, at the 4th Ural Industrial Biennial, Yekaterinburg, Russia, 2017; Gothenburg Art Museum, Gothenburg, 2015; Espace Louis Vuitton Gallery, Tokyo 2012; and the CAC – Contemporary Art Centre, Vilnius, Lithuania 2010. Heiska’s works are represented in many significant public collections, such as Gothenburg Museum of Art, Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki, and EMMA – Espoo Museum of Modern Art. Her videoworks have been shown at numerous film and media-art festivals in Europe. Her film Today We Live won first prize in the Helsinki Short Film Festival in 2013.

—-

Since graduating from the Finnish Academy of Fine Arts in 2007, Rauha Mäkilä’s (b. 1980, Helsinki) works have appeared in numerous solo and collective exhibitions in Finland and abroad, including: the Munch Gallery, New York, 2011; Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City, USA, 2015; EMMA – Espoo Museum of Modern Art, Espoo, Finland, 2015; and Landskrona Museum, Sweden, 2017. Her works are included in major collections in Finland, e.g. the Saastamoinen Foundation, Wihuri Foundation, and Museum of Contemporary Art Kiasma. Mäkilä’s latest solo exhibition at Helsinki Contemporary, Ring a Ring o’ Roses, was in March 2018. Mäkilä was head of the jury for the Young Artists 2015 exhibition at Kunsthalle Helsinki.

Olli Piippo (b. 1980) lives and works in Berlin. In 2016, he participated in the group exhibition Let’s Get Physical at Kunstkraftwerk Leipzig and in 2018 his works were seen in solo exhibition Eight notes on oceanic feeling at Helsinki Contemporary. Piippo’s works have been shown in solo and group exhibitions, mainly in Germany, Finland and Sweden. He is also known as the curator of Black Market, which organizes exhibition happenings and events. Art Slant listed him among the ‘15 international curators to watch’ in 2015.

Camilla Vuorenmaa (b. 1979) was nominated as a candidate for Finland’s biggest art award Ars Fennica year 2017. The Fine Arts Academy of Finland awarded its 2015 prize to Camilla Vuorenmaa. Part of the prize was large solo exhibition in EMMA- Espoo Modern Art Museum. She was also awarded with International Solo Award in 2013, in Spring exhibition, at Copenhagen, Denmark. Vuorenmaa graduated from the Department of Painting at the Finnish Academy of Fine Arts (Helsinki) in 2005.Recent exhibitions include solo presentations at Gallery Forum Box, Helsinki, Finland (Arena,2017), EMMA- Espoo Modern Art Museum, Espoo, Finland (Sea separates us, 2016), Gallery C4 projects, Copenhagen, Denmark (Gladiator and other portraits, 2014), Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Denmark (Spring Exhibition solo, 2014), Gallery Huuto, Helsinki, Finland (Hidden place, 2011), TM-gallery, Helsinki, Finland (Where is the afterparty, 2008).Special event:

On Tuesday, November 27 at 8 pm, the musician Kaukolampi (known for the groups K-X-P and Op:l Bastards) will perform in conjunction with the exhibition. Free entry