Öar

KARIN LIND & SUSANNE LARSSON

Karin Lind – måleri
Susanne Larsson – skulptur

Det är med stor glädje S.P.G presenterar två separatutställningar:
Karin Lind måleri samt Susanne Larsson skulptur.
Båda konstnärerna tar på oilka sätt avstamp från konsthistorien,
under den gemensamma titeln ÖAR.

Parafras, konstnärlig företeelse som ter sig lite olika beroende på konstart.
Gemensamt är att det är meningen att ursprungsverket ska igenkännas i parafrasen.
och att det är ett verk som blir en parafras.
I bildkonsten innebär det en förändrad version av ett verk,
där parafrasen i regel får en annan, eller en ytterligare, mening.
Gemensamt för både Susanne Larsson och Karin Lind är att
de båda inspirerats från en resa de gjort till Venedig,
menvid helt skilda tidpunkter.För Karin Lind blev mötet med Isola del Morte,
begravningsön, utanför Venedig en stark upplevelse som tonåring. Ön återkommer
när Karin Lind börjar ägna sig åt konst och blir bekant med Die Toteninselsom ett
återkommande motiv (det finns fem versioner) hos den schweiziske 1800-tals symbolisten Arnold Böcklin.

Det är första gången som Karin Lind presenterar måleri, vi känner mer till hennes skulpturer och
teckningar med färgkrita.Målningarna bär alla titeln: CLEARINGS som betyder gläntor, men också klargörande.
Karin Lind för in egna, mer lekfulla element till Dödens Ö,ideér och tankar om vad det nu kan vara för plats.
I Susanne Larssons skulpturer är utgångspunkten välkända renässansmålningar som nu fått ny gestaltning i form av
glaserade keramiska skulpturer. Det var mötet med Giorgione´s målning “La Tempesta” som några år senare resulterade till
den första skulpturen av flera parafraser.Tanken är inte att reducera eller omformulera innehållet,
utan figurerna får en skulptural kropp med bakomliggande natur.
Innehållet i renässansmåleriet är fyllda med symboler och ingenting är målat av en slump i kompositionens uppbyggnad.
Allting har en mening, en berättelse med starkt uttryckta känslor.
Det som fascinerar Susanne Larsson är bildens förmedlande av alla dessa stora känslor.
Publiken skulle känna smärtan, skönheten och eller glädjen, skräcken, kärleken och hatet.
Det vi idag kan tyckas vara lite banalt.
Susanne Larsson vill ta del av dessa djupa känslor.Där varje gest och rörelse, blick och kropp är framhävs med stor intensitet.
“ Under modernismen var parafrasen ofta ett sätt att genomföra en formanalys genom förenkling och renodling.
Det är inte sådana parafraser jag gjort. Jag har haft en mer direktoch känslomässig arbetsmetod där jag bejakar en bildvärld.
Vad händer i översättningen från måleri till skulptur i exempelvis skulptören Michelangelos målningar?
Eller från en målning av Tizian. Det blir ett helt nytt uttryck.
Detta uttryck tillåter mig att handgripligen( genom den knådade leran) träda in i målningarnas fiktiva rum.
Det är mycket roligt!Det är ur den glädjen och häpnaden som min utställning vuxit fram.“ Susanne Larsson


ÖAR/ISLES
Karin Lind – painting
Susanne Larsson – sculpture

SPG is pleased to present two solo exhibitions:
Karin Lind paintings and Susanne Larsson sculpture.Both artists takes its starting point from art history,
and with the common name ISLESIt is with great pleasure SPG presents two solo exhibition with similar basis.
There of the common title.

Paraphrase , artistic phenomenon that seems a little different depending on the art form.
Common is that they are supposed to be the original work recognized in the paraphrase.and that it is a work that is a paraphrase.
In the visual arts , it means an altered version of a work where the paraphrase usually get another or a further meaning.
In common for both Susanne Larsson and Karin Lind is that they been inspired from a trip they made ​​to Venice,
but from very different starting points.Karin Linds meeting with Isola del Mort, funerary island,
outside Venice was a powerful experience as a teenager.

The island will return when Karin Lind start working withart and then become familiar with Die Toteninsel as
a recurring motif(there are five versions)of the Swiss 1800-century Symbolist Arnold Böcklin.
It is the first time that Karin Lind presents paintings, we know her eralier work before as sculptures and
drawings with crayon.The paintings bears all the title: CLEARINGS meaning glades,but also clarification.
Karin Lind takes her owne more playful element in to the Death Island,she bring her own ideas and
thoughts about what it might be this place.In Susanne Larsson’s sculptures are the starting point well-known Renaissance paintings which
have been changed design in the form of glazed ceramic sculptures.The meeting with Giorgione’s painting “La Tempesta”
was a strong meeting a few years later led to the first sculpture in the series of several paraphrases.

The idea is not to reduce or revise the content, but the figures may be a sculptural body with underlying nature.
The contents of Renaissance painting is filled with symbols and nothing is painted by chance in the composition.
Everything has a meaning, a story with strongly expressed feelings.
What fascinates Susanne Larsson is the image intermediary of all these big feelings.
The audience should feel the pain, the beauty and joy or, horror, love and hate.
What we today might seem a bit trite. Susanne Larsson wants to take advantage of these deep feelings.
Where every gesture and movement, gaze and body is is emphasized with great intensity.
” During Modernism the paraphrase was often a way to implement a shape analysis by simplifying and refining.
There is no such paraphrases I’ve done.I have a more direct and emotional working method where I affirms the imagery.
*What will happen in the translation from painting to sculpture, for example, from Michelangelo’s paintings?Or,
from a painting by Titian. It will be a new expression. This expression allows me to tray by hand
(through the kneaded clay)enter the paintings’ fictional room. And a lot of funt o explore!
It is from the joy and astonishment my exhibition developed. ” Susanne Larsson