Genom vardagsrummet mot hallen – THERESE SZATEK
Hemmets lämningar som underströmmar

SOFIA TOLIS

THERESE SZATEK – Genom vardagsrummet mot hallen
SOFIA TOLIS – Hemmets lämningar som underströmmar


THERESE SZATEK porträtterar sin närmaste omgivning med blyerts och akvarell mestadels på stora ark.
Bilderna tar lång tid att framställa och behovet av denna långsamma process är en grundpelare för Szateks arbete.
Det är i bildens uppkomst som identifikationen sker.Inblickarna som presenteras i utställningen,
är hämtade från rum i lägenheter hon själv vistats i, både som barn och vuxen.

Szatek tecknar utsnitt från det vardagliga, det vi har runtomkring och som vi ständigt rör oss i.
Formerna pendlar mellan det figurativa i bilden och det abstrakta, såsom yta och djup.
Det kan vara stolsbenens komposition under bordet, mattans tyngd mot golvet eller skuggspelet på väggen från en växt.
Tingen i sig uttrycker en egen historia av tillfällen och händelser som Therese Szatek uppmärksammar och visar i sina bilder.
Szateks syn på hemmet som idé bär på minnen och representerar tid, existens samt förändring.

Szatek har tidigare visats i olika sammanhang och på flera Konsthallar runtom i Sverige.
Senast på Tjörnedala Konshall 2013. Hon examinerades från Konsthögskolan Valand 2007.
Blev år 2013 tilldelad det prestigefyllda Arne Isacsons Akvarell stipendium.


SOFIA TOLIS – Hemmets lämningar som underströmmar

Installationens nav är två ljudverk, där det ena är ett samtal mellan konstnären och hennes grekiske författarfar.
Den andra är en inläsning från en av faderns texter: ”Worldpower”.
Det centrala är faderns skrivande, en hängivenhet som även har en ryggsida: frånvaron.
Med denna utgångspunkt har textila skulpturer av en ung kvinnas hus och värld uppstått,
där ett personligt innehåll av önskningar, behov, brister och begär synas.

Det grekiska substantivet ο γάμος, ”bröllop”, som kommer från verbet γαμώ, ”att älska”, har gett namn till ett av verken.
Titeln visar på språkets oanade förgreningar och perspektiv. Ο γάμος (Bröllop) är en säng prydd med kuddar och spets.
Vitt och rent, en symbol för idéns ännu orörda ögonblick i skapandet.
En högtidsplats för sammanvigning med uppslag och tankar.
Även stället för sömnens kontinuitet, där drömmarna och det omedvetna träder fram.

Sofia Tolis arbeten kretsar ofta kring egna erfarenheter där det personliga ogarderat balanseras mot det privata.
I tidigare verk har hon bl a utforskat existentiella frågor som språkets relation till det mänskliga åldrandet,
sexualitet och religiös fundamentalism. Vare sig Tolis arbetar med textbaserad konst, fotografier,
installationer eller textila skulpturer strävar hon efter att blottlägga ämnenas inre väsen.

Tidigare har hon bl a visats på Candyland och Skulpturens hus i Stockholm samt
Röda sten i Göteborg, och i höst kommer hon att medverka i en utställning i Fujisawa, Japan.
Sofia Tolis är av både svensk och grekisk härkomst, utbildad vid Konstfack 1993-1999,
samt Nordens Författarskola, Biskops Arnö 1990-1991 och 2002-2003.


S.P.G is pleased to present Therese Szatek for the first time at the gallery.
” Through the living room towards the hallway”

Therese Szatek portrays her immediate surroundings with pencil and watercolor mostly on large sheets.
The images take a long time to produce and the slow process is a cornerstone of Szatek’s work.
It’s in the picture identification arises. The scenery presented in the exhibition are taken from rooms
she visited or lived in, both as a child and adult.

Szatek draws cut-outs from the ordinary everyday life; the things we have around us constantly.
The shapes oscillate between the figurative and the abstract, such as surface and depth.
Like the composition of the legs under the table, the weight of the carpet against the floor or
the shadow play on the wall from a plant. These things in themselves contain their own stories of moments and
occasions that Therese Szatek illustrate in her pictures.
Szateks view of a home as an idea carries memories and represents time, existence and change.

Szatek has previously been shown in different contexts and at several art halls around Sweden.
Most recently at Tjörnedala Art Hall in 2013.
She graduated from the Art School of Fine Arts Valand, Gothenburg 2007.
Szatek was awarded with the prestigious Arne Isacsson Watercolour Scholarship in 2013.


” The home’s remnants as undercurrents ”
is Sofia Tolis second show at S.P.G.

The hub of the installation is two sound works, the first one is a conversation between the artist and her Greek author-father.
The second is a reading of one of his texts: “World Power”.
The key is her father’s writing, a devotion that also has a backside: the absence.
On this basis, textile sculptures of a young woman’s house and world have emerged,
where a personal content of longings, needs, wants and desires are examined.
The Greek noun ο γάμος, “wedding”, which comes from the verb γαμώ, “to make love”, has become one of the pieces name.
The title indicates the language unsuspected ramifications and perspectives. Ο γάμος (Wedding) is a bed adorned with pillows and lace.
White and clean, a symbol of the ideas still untouched moment of creation. A solemn place to marry the ideas and thoughts.
Even the location of sleep continuity, where the dreams and the unconscious emerges.

Sofia Tolis art is often about personal experiences, where the personal is a unsecured balance against the private.
In previous works, she has, among other things explored existential issues, such as language’s relationship to the human aging,
sexuality, and religious fundamentalism. Whether Tolis is working with text-based art, photographs, installations or
textile sculptures she strives to uncover the essence of the substances.

Previously she has, among other, exhibited at Candyland and Skulpturens hus in Stockholm,
Röda sten in Gothenburg, and this autumn she will participate in an exhibition in Fujisawa, Japan.
Sofia Tolis is of both Swedish and Greek descent. She was educated at Konstfack 1993-1999
and Nordens Författarskola, Biskops Arnö 1990-1991 and 2002-2003.

The exhibitions will run until March 22th 2014