Karin Alsin

Av Stunden

No Titel - 2019

Iron, element parts (detail)

No Titel - 2019

Steel, lightpole

No Titel - 2019

Iron, element parts

No Titel - 2019

Iron, aliminium, valchromat

No Titel - 2019

Iron, element parts

No Titel - 2019

Steel lightpole,

No Titel - 2019

Iron, element parts

S.P.G har glädjen att återigen presentera en utställning med Karin Alsin.
Som så ofta är flera verk anpassade till galleriets specifika rum. Det är något som betraktaren också upplever, då verken synar utrymmen som kanske tidigare inte upptäckts.

Väggar, tak och golv ger nya perspektiv av rummen via hennes verk, det poetiska och sköra uppmärksammas stilla. Hennes arbete har tidigare bearbetat det skiftande föränderliga, blickens seende, mötet med naturen, livet och döden. Även de fyra elementen jord, eld, luft och vatten är ofta förekommande i hennes arbeten.

Karin Alsin arbetar i huvudsak med skulpturala installationer som byggs ihop av enskilda skulpturer. I dessa för hon in upplevelser och betraktelser från hennes egna vardagliga liv. I utställningen ”Av stunden” har staden för första gången kommit in i hennes arbete. Kvarvarande intryck komna av stunden står som inspiration. Stunder i staden, vid kusten, i gränslandet mellan kust och stad. Idén, formen, materialet, skalan och rummet är som vanligt alla lika viktiga delar, som samspelar och bildar helhet.

” Av stunden ” blir Karin Alsins femte separatutställning på galleriet. Hon är född 1969 bor och arbetar i Stockholm. Utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och på Hovedskous målarskola i Göteborg. Utöver tidigare separatutställningar på S.P.G (2009, 2011, 2014, 2017) har hon ställt ut på b.la. Konstnärshuset, Konstepidemin och Kulturhuset. Hon finns representerad i samlingar hos Statens Konstråd, Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) samt i Kulturnämndens konstavdelning i Göteborg och i privata samlingar.

Utställningen pågår tom 15 juni, 2019

S.P.G has once again the pleasure of introducing an exhibition with Karin Alsin. As so often, several works are adapted to the gallery’s specific rooms. This is something that the viewer also experiences; the works let us see spaces in a new way which may not have been previously discovered.

Walls, ceilings, and floors give new perspectives of the rooms through her works, the poetic and fragile attention paid silently to them. Her work has previously worked the changing changeable, the sight of the gaze, the encounter with nature, life and death. The four elements of earth, fire, air, and water are also common in her work.

Karin Alsin mainly works with sculptural installations that are assembled by individual sculptures. In these, she brings in experiences and considerations from her own everyday life. In the exhibition “Of the moment” the city has for the first time entered her work. Remaining impressions of the moment stand as inspiration. Moments in the city, on the coast and in the borderland between coast and city. The idea, the shape, the material, the scale, and the room are, as usual, all equally important parts, which interact and form the whole.

“From the moment” will be Karin Alsin’s fifth solo exhibition in the gallery. She is born in 1969 and lives and works in Stockholm. She is educated at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm and at Hovedskous’s painting school in Gothenburg. In addition to previous solo exhibitions at S.P.G (2009, 2011, 2014, 2017) she has exhibited at b.la. Konstnärshuset, Konstepidemin, and Kulturhuset. She is represented in collections at the Swedish Art Council, the Swedish Art Society (SAK) and in the Arts Council’s art department in Gothenburg, and private collectors.

The exhibition will run until june 15, 2019

Stäng meny