- Prepositioner - ( bildtext: Ladder 40x65x7 cm. Gym, 35x30x10cm, metalltråd, 2020, 21 )

Urval av bilder från utställningen:

S.P.G har gläjen att för första gången presentera Konstnären Peter Kinnys verk. 
Utställningen är ett resultat av en arbetsprocess som pågått i nästan tio år.  
Det började med ett samlande av bilder på portar, stegar, staket och stängsel. 
Ofta från stadens utkanter de flesta med funktionen att stänga av och förhindra passage.
2010-talet passerade med nyhetssändningar som rapporterade om migrationskrisen 
och stängda gränser. Vissa av objektens innebörd påverkades av dessa svåra öden 
men tog sig lika ofta egna fria vägar, 
Peter Kinny använder sig utav metalltråd och metallnät hoplödda till små objekt. 
De ser ut att vara modeller av något större. Här blir de framställda som små ikoner för det stängda 
– ryckta ur sitt sammanhang. Vissa former är direkt igenkännbara, 
då förlagan finns som en verklig port eller grind vid en plats, du kanske passerat. 
Det ligger någonting skört och existentiellt i materialet och det lilla formatet, 
men även humorn finns närvarande; som i det lilla gymet, som framkallar ett leende. 
english ——————
Peter Kinny shows the result of a work process that has been going on for almost ten years. 
At first he collect pictures of gates, ladders, fences and barrier. Often from the outskirts 
of the city most with the function of shutting down and preventing passage.
The 2010s passed with news broadcasts reporting on the migration crisis and closed borders. 
Some of the objects’ meanings were affected by these difficult fates, 
but just as often took freer paths of their own, in relation to the others.
Peter Kinny uses metal wire and metal nets soldered together into small objects. 
They look like models of something bigger. Here they are presented as small 
Icons for for the contained – taken out of context. Some shapes are directly recognizable, 
as the model exists as a real gate in a place, you may have passed. 
There is something fragile and existential in the material and the small format, 
but the humor is also present, as you can feel in the object of the small gym, that evokes a smile.
—————————————
“This is not a Landscape”
Det känns speciellt att visa något av Olle Borg, som på många sätt har påverkat hans senaste 
arbeten från 2014. Liknande linjer och färger, här mer minimalistiskt Mer naket och iakttagande, 
inför det vi vet ska komma. Det blir första gången dessa verk visas. 
När jag gick sista året på Mejan råkade jag hitta en låda från min barndom innehållande 
de färger av märket HUMBROL som jag använde när jag byggde modeller som barn. 
Jag förstod då varifrån jag fått mycket av den palett jag föredrar i mitt måleri. 
Att den horisontella indelning av det handgjorda indiska papperet får oss att associera 
till ett landskap är oundvikligt men det är en ren tillfällighet då min utgångspunkt 
varit färgernas namn samt att deras nummer bestämt indelningen av papperet.
Så som sagt “This is not a Landscape”
Olle Borg
english ————————-
It feels special to show something by Olle Borg, who in many ways has influenced his 
latest work from 2014. Similar lines and colors, here more minimalist. 
More naked and observant, before what we know now will come. 
“This is not a Landscape” 
In my last year at Mejan, I happened to find a box from my childhood containing 
the colors of the brand HUMBROL that I used when I built models as a child. 
I later understood where I got much of the palette I later come to prefer in my paintings. 
That the horizontal division of the handmade Indian paper makes us associate 
with a landscape is inevitable. But it is a pure coincidence as my starting point
 was only the name of the colors and their number determined the division of the paper.
As I said “This is not a Landscape”
Olle Borg

 

Stäng meny