SOFIA TOLIS
Konstnärens Mekka

 

Sofia Tolis travesterar konstnärens livssituation i sitt verk ”Konstnärens Mekka”. Hon använder symbolen om stekta sparvar som flyger in i gapet på någon som bara lutar sig tillbaka och tar emot.
Symbolen, som myntades av de gamla grekerna, är sinnebilden för lättjan som dödssynd, att få alla önskningar tillgodosedda utan ansträngningar. 
Den togs sedan upp på 1400-talet i sagor, i parodiska bilder av paradiset, och har sedan dess blivit ett begrepp.

Sanningen är att många konstnärer har en oviss framtid. De arbetar ofta hårt, är utsatta för oro, press och stress. Utöver detta kan även nämnas skyddslöshet och utanförskap i samhället. Därtill konstvärldens mallar och följajohnmentalitet som styr.

Verket visar på skillnaden mellan myten och hur konstnärers liv egentligen kan vara.
Utställningens titel ”Konstnärens Mekka” bygger på denna motsägelse. Konstnärerna representerar skapandet, den fria viljan. Utan konsten, hur skulle vårt samhället då se ut? Sofia Tolis ser även ”Konstnärens Mekka” som en besvärjelse, att bryta onda cirklar och hoppas på bättre tider.

S.P.G har valt denna tidpunkt, mitt under julens frosseri och köphets, för att lyfta fram konsten för sin egen skull. Stand-by-view skapades i början av 2000-talet på Drottninggatan i centrala Norrköping. S.P.G visade där ett flertal skyltfönsterutställningar med bl a Leif Elggren, Matti Kallioinen och Peter Svedberg, för att nämna några.

Sofia Tolis är konstnär tillika poet, utbildad vid Konstfack 1993-1999, samt Nordens Författarskola, Biskops Arnö 1990-1991 och 2002-2003.
Hennes arbeten kretsar ofta kring egna erfarenheter där det personliga ogarderat balanseras mot det privata. I tidigare verk har hon bl.a. utforskat existentiella frågor som språkets relation till det mänskliga åldrandet, sexualitet och religiös fundamentalism. Vare sig hon arbetar med textbaserad konst, installationer eller skulpturer strävar verken efter att blottlägga ämnenas inre väsen. ”Konstnärens Mekka” är Tolis fjärde utställning på S.P.G.

 

 

 

Sofia Tolis addresses the artist’s life in her work “The Artist’s Mecca”. She uses the symbol of fried sparrows flying into the gap on someone who just leans back and receives. The symbol, coined by the ancient Greeks, is the image of laziness as a deadly sin, to fulfill all desires without effort. It was then brought up in the 15th century in fairy tales, in parodic images of paradise, and has since become a concept.

The truth is that many artist has an uncertain future.
She often works hard, is subject to worry, pressure and stress. furthermore, the lack of protection and exclusion in society. In addition, the art world templates and follow John mentality that governs. 

The work shows the difference between the myth and what the artist’s life in reality can be. The name of the exhibition “The Artist’s Mecca” is based on this contradiction. The artist represents creation, free will. Without the art, what would society then look like? Sofia Tolis also sees “The Artist’s Mecca” as an incantation to break bad spirals and hope for better times.

S.P.G has chosen this specific period, midst of Christmas food excesses and purchase in abundance, to highlight the art for its own sake. Stand-by-view was created in the early 2000s on Drottninggatan in central Norrköping, where S.P.G showed a number of gallery window exhibitions, for example Leif Elggren, Matti Kallioinen and Peter Svedberg among others.

Sofia Tolis is an artist as well as a poet, educated at Konstfack 1993-1999, as well as the Nordic Writers’ School, Biskops Arnö 1990-1991 and 2002-2003. Her work often revolves around her own experiences, where the personal unguarded is balanced against the private. In previous works she has, among other things, explored existential issues such as the language’s relation to human aging, sexuality and religious fundamentalism. Whether she works with text-based art, installations or sculptures, she strives to reach the inner essence of the subjects in her works. “The Artist’s Mecca” is Tolis’ fourth exhibition at S.P.G.

 

 
Stäng meny