Måleriets förutsättningar. Två olikartade ingångar, det figurativa och det abstrakta. Utgångspunkt för utställningen är nyfikenhet, vad bär måleriet som material och uttryck med sig? Här presenteras det högst personliga motivvalet och det mer distanserade abstrakta utforskandet.

Marie Capaldi identifierar sig själv i sina motivval, som under årens lopp b.l.a. följt hennes tvillingars uppväxt från nyfödda till unga vuxna. Även hennes närmiljö målas av som en naturlig reflektion, över tid och rum. Färgskalan har ofta varit hög och klar, en sann vågad kolorist. Hon har nu även börjat måla i en mer återhållsam färgskala såsom grått, lerbrunt och slamfärger. Hon fortsätter avbilda det som ligger nära hennes vardag och liv. Stillheten börjar spela en större roll, det understryks av den dova färgskalan. Här återfinns familjen och hennes eget inre barn. Hennes döttrar ser nu ut som hon gjorde i deras ålder. Det blir som att möta sig själv, där frågor om identitet blir angelägna.

Marie Capaldi har galleriet presenterat ett flertal gånger första gången 2000 i Norrköping. Och på Kommendörsgatan samt Gävlegatan I Stockholm. Hon ställer ut runtom i Sverige och är representerad av flera museer, konsthallar, institutioner. och privata samlare. Detta blir hennes sjätte utställning i galleriet.

Lennart Fägerskiöld undersöker och arbetar sedan lång tid med måleriets grundläggande beståndsdelar. Färg och material, komposition, textur och skala. Hans lekfulla inställning till abstraktionen vittnar om en stor tilltro till måleriet som medium. I sina senaste målningar travar Lennart Fägerskiöld färgformer på varandra, som smaskiga bakelser i lager på lager. Han passar ihop mindre moduler till ett större pussel, fortfarande möjligt att förändra. Betraktelser av måleri – eller förslag på vad måleriet kan vara. Bildspråket är på samma gång reducerat och expansivt. Med ett minimum av material söker Lennart Fägerskiöld maximera uttrycket. Genom begränsning och förenkling utvinner han en raffinerad färgverkan. Målningarna fungerar som visuella utropstecken och ruskar om vaneseendet. I de kontrastrika ytorna syns tygrester och lockande spår av kamouflagemåleri och optiska mönster. Lennart Fägerskiöld är öppen för målningens möjligheter och krav. Tillvaratar bildens förslag och önskningar. På samma gång som arbetsprocessens val och beslut bottnar i personliga erfarenheter. Hans målningar är metodiska utan att vara tvärsäkra. Med stort egensinne går doldisen Lennart Fägerskiöld rakt på väsentligheterna i en vacker förening av analys och spontanitet. (Text: Magnus Bons)

Det blir första gången som galleriet presenterar Lennart Fägerskiölds måleri. Senaste utställning 2019 i Benarp, Hörby (Torsten Anderssons konsthall) samt Galleri 1 och Konstepidemin 2015, 2017 i Göteborg. Gick ut konsthögskolan 1983.

________________

English:

The prerequisites of being a painter. Two different approaches, the figurative and the abstract, are both represented here. The starting point for this exhibition is curiosity, what does a painting as a material and expression carry in itself? The private personal choice of motifs and the more distant abstract exploration are represented by these two artists.

Marie Capaldi identifies herself in her choice of motifs, which over the years, among other things, followed her twin children growing up from newborns to young adults. Her immediate environment is also painted as a natural reflection, over time. The color scale has often been high and clear, a true daring colorist. She has also started painting in a more restrained color scale such as gray, clay brown and mud colors. She continues to portray what is close to her everyday surrounding life. The stillness begins to play a major role, it is emphasized by the gray-brown color scale. Here is the family portrayed and also her own inner child. Her daughters now look like she did at their age. It becomes like meeting oneself, where questions of identity become paramount.

Marie Capaldi has presented the gallery several times.The first time in Norrköping 2000. And in Stockholm at Kommendörs -gatan and now in Gävlegatan. She has exhibits around in Sweden and is represented by several museums, art collectors and institutions. This will be her sixth exhibition in the gallery.

Lennart Fägerskiöld has explored and working for a long time with the basic components of painting. Color and material, composition, texture and scale. His playful attitude to abstraction testifies to a great belief in painting as a medium. In his latest paintings, Lennart Fägerskiöld stacks color shapes on top of each other, like yummy pastries in layers upon layers. He fits smaller modules into a larger puzzle, still possible to change. Consideration of his work – or suggestions for what paint as material can be. The imagery is at the same time reduced and expansive. With a minimum of material, Lennart Fägerskiöld seeks to maximize expression. Through limitation and simplification, he extracts a refined color effect. The paintings act as visual exclamation marks and shake the habit. In the contrast-rich surfaces, fabric remnants and enticing traces of camouflage painting and optical patterns can be seen. Lennart Fägerskiöld is open to the possibilities and requirements of painting. He takes advantage of the image’s suggestions and wishes. At the same time, the choices and decisions of the work process are based on personal experiences. His paintings are methodical without being too structured. With great confidence, the more and less anonymous Lennart Fägerskiöld goes straight to the essentials in a beautiful combination of analysis and spontaneity.

This will be the first time Lennart Fägerskiöld presents in the gallery. Most recently he had exhibitions at Benarp, Hörby (Torsten Andersson’s art gallery) in 2019. And at Gallery 1 , 2015, Art Epidemic 2016 both in Gothenburg. He went out of the art academy study 1983.

Stäng meny